Condicions generals d’utilització del lloc web

Aquestes condicions regulen la compra de productes oferts a baquetesartesanes.com

L’empresa titular d’aquesta pàgina web és SOLER CARBONELL, SCP . les dades identificatives són:

  • CIF: J65226714
  • Camí de la Cabanya, s/n – 08572 – Sant Pere de Torelló
  • Telèfon: 938 584 180
  • Correu electrònic: info@baart.es

Els criteris seguits per baquetesartesanes.com respecte a la utilització de les dades personals que vostè faciliti lliure i voluntàriament a través dels serveis oferts en aquest lloc web són els que es recullen a l’apartat AVÍS LEGAL.

Per realitzar compres a baquetesartesanes.com serà necessari sol·licitar registre com a usuari del lloc web i acceptar aquests Termes i Condicions de compra. L’usuari registrat declara sota la seva responsabilitat, haver llegit aquestes condicions de compres, i a acceptar-les íntegrament.

Com a operar en baquetesartesanes.com

1.- Productes.

baquetesartesanes.com ofereix un ampli assortiment de que podrem variar en qualsevol moment de forma unilateral i sense previ avís, bé incorporant nous productes o bé cancel·lant de manera temporal o definitiva d’altres.

2.- Preus.

baquetesartesanes.com et garanteix el preu del moment en què formalitzis la teva compra, amb independència de quan es realitzi el lliurament.

3.- Preparació de la teva comanda.

baquetesartesanes.com garanteix l’existència de tots els productes que apareixen al seu lloc web, si bé no garanteix la disponibilitat de tots ells en tot moment i en els volums sol·licitats, podent ocórrer de forma excepcional una falta d’algun article per una comanda determinada.

Així mateix guardarem tota la informació de les teves comandes, per facilitar-te les compres posteriors.

4.- Lliurament de la teva comanda.

Les comandes es lliuraran als propers 20 dies habils a partir de la data de la comanda.

baquetesartesanes.com garanteix la recepció dels productes en les millors condicions de qualitat.

baquetesartesanes.com no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes o per productes no lliurats quan sigui causa de casos de força major, entesos com a tal els successos no culpables impossibles de preveure o que sent previsibles, fossin inevitables.

5.- Anul·lació de comandes.

SOLER CARBONELL, SCP, d’ara endavant baquetesartesanes.com, es reserva el dret a anul·lar totalment o parcialment per raons específiques les comandes de forma unilateral reemborsant si és el cas l’import abonat pel client a excepció de les despeses meritades en el procés de comanda, si procedís. En cas que la mercaderia hagi estat lliurada l’usuari haurà de fer-se càrrec de la comanda completa.

6.- Dret de desestiment

Segons la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, el consumidor disposa de 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda per desistir voluntàriament de la seva compra, deixant sense efecte el contracte.

7.- Garanties.

En cas de producte defectuós, baquetesartesanes.com procedirà, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.

En el cas de productes peribles el període de reclamació és de 24 hores des del lliurament de la comanda baquetesartesanes.com si així es requerís, es reserva el dret a sol·licitar fotos o la recollida del producte, amb la finalitat que la incidència pugui ser tractada i analitzada degudament pel nostre Departament de Qualitat.

8.- Formes de pagament.

El pagament a baquetesartesanes.com es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit en el lloc web com a últim pas de la compra. baquetesartesanes.com et garanteix total seguretat dels teus transaccions, en disposar dels més actuals mitjans tecnològics pel que fa a protocols de seguretat. baquetesartesanes.com no té en cap cas accés a les teves dades bancàries ni els guarda en els seus servidors.

 

Condicions.

1. Propietat intel·lectual 

Tots els continguts que es mostren en el lloc web i en especial dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de baquetesartesanes.com o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Portal.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de baquetesartesanes.com o dels titulars corresponents.

2. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions de compra s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquestes Condicions de Compra, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals competents segons l’article 90.2 del Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.